Användarvillkor

Testperiod för Kalkyl & recept och Inventering i 30 dagar

När du börjar använda någon av våra abonnemangstjänster Kalkyl & recept och Inventering har du en gratis testperiod på 30 dagar för att kunna utvärdera hur de kan hjälpa dig att effektivisera din verksamhet. Du kan nyttja testperioden en gång per kundnummer i något av Martin & Servera-gruppens bolag.

 

Prissättning och fakturering

Efter testperioden kommer tjänsterna Kalkyl & recept och Inventering automatiskt att övergå i en betaltjänst om du inte säger upp abonnemanget innan testperioden löper ut. Du kommer då att förskottsfaktureras varje månad beroende på vilka tjänster du valt att abonnera på. Tjänsten Selma – statistik är tillsvidare gratis.

 

Uppsägning av tjänsten

Du kan när som helst säga upp någon av tjänsterna Kalkyl & recept, Inventering och Selma - statistik. Du blir fakturerad för innevarande månad när du säger upp tjänsten. Om du till exempel säger upp tjänsten 5 maj kommer din sista faktura bli den du får för maj. För Cheffle rekrytering gäller en uppsägningstid på 3 månader.

Du säger upp tjänsten genom att kontakta oss på något av följande alternativ:
E-post: restaurangtjanster@martinservera.se

Telefon: 08-722 26 00

Ange alltid ditt kundnummer och kontaktperson när du säger upp tjänsten.

 

Support

Du har tillgång till support under våra kontorstider måndag – fredag kl. 8.00 – 16.45.
Du når supporten genom att kontakta oss på något av följande alternativ:
Telefon: 08-722 26 00
E-post: restaurangtjanster@martinservera.se 

 

Tillgänglighet

Våra tjänster kan vara stängda för underhåll och tekniska problem. Martin & Servera gör allt som är möjligt för att minimera detta och ha en så hög tillgänglighet för tjänsten som möjligt.

 

Användaruppgifter

Så länge du abonnerar på en tjänst ansvarar du själv för de användare som läggs upp. Du ansvarar också för att ta bort de användare som inte längre ska ha tillgång till tjänsten.

 

Lagring av data

All data du själv lägger upp i tjänsterna kommer att lagras hos Martin & Servera. Om du avslutar ditt abonnemang kommer eventuell information som du registrerat själv att lagras i två år och finnas tillgänglig om du skulle vilja aktivera tjänsten igen.


Här hittar du Martin & Serveras integritetspolicy

 

Introduktion

Dessa allmänna villkor avser nyttjande av de samarbetsavtal och partnererbjudanden som finns tillgängliga för kunder till Martin & Servera-gruppens kunder via vår webbplats Restaurangtjänster, restaurangtjanster.martinservera.se.

 

Användning

Endast de som är kunder inom Martin & Servera-gruppens bolag har rätt till att nyttja avtalen och erbjudandena. Det avser Martin & Servera Restauranghandel, Martin & Servera Restaurangbutiker, Galatea, Fiskhallen Sorunda, Grönsakshallen Sorunda och Kötthallen Sorunda. 

Vid frågor om de allmänna villkoren kontakta Martin & Servera på telefonnummer 08- 722 26 00 eller e-post: restaurangtjanster@martinservera.se.              

 

Om tjänster och produkter via webbplatsen Restaurangtjänster

Genom vår webbplats Restaurangtjänster erhåller den som har kundnummer i något av Martin & Servera-gruppens bolag möjligheten att ansluta sig till färdigförhandlade avtal och erbjudanden av tjänster och produkter från av oss utvalda samarbetspartners.

De avtal och det material som görs tillgängligt via webbplatsen är inte att anse som rådgivning från Martin & Serveras sida och det åligger kunden och dennes användare att själva analysera materialet och avtalen i tjänsten eller produkten före användning.

Det åligger således kunden och dennes användare att i varje situation själv vara uppmärksam på huruvida individuella anpassningar behöver göras utifrån varje enskild situation och i övrigt huruvida materialet i tjänsten eller produkten är lämpligt för den aktuella situationen.
 
Avtalen skrivs direkt mellan kunden och Martin & Serveras samarbetspartner utifrån de villkor som samarbetspartnern erbjuder via sitt avtal. Dessa villkor anges tydligt på webbplatsen restaurangtjänster. All kommunikation kring avtal och erbjudande sker direkt mellan dessa parter.

 

Ändring av avtal och erbjudanden

Martin & Servera kan utan varsel förändra avtal för befintliga samarbetspartners, ansluta nya samarbetspartners respektive avsluta samarbeten med anknutna samarbetspartners till webbplatsen Restaurangtjänster. 
 

Behandling av personuppgifter

Martin & Servera samlar in och behandlar personuppgifter enligt företagets integritetspolicy.
 

Ansvar och ansvarsbegränsning

Martin & Servera gör ingen materiell prövning av de olika samarbetspartners, avtal, tjänster eller produkter som tillgängliggörs genom webbplatsen Restaurangtjänster. Martin & Servera ansvarar inte för något av de anslutna samarbetspartnernas erbjudanden, produkter eller tjänster och inte heller för åtgärder eller beteenden hos tredje part i anslutning till webbplatsen Restaurangtjänster. Martin & Servera garanterar inte att kunden kommer att erhålla visst resultat eller vinning genom användning av webbplatsen Restaurangtjänster eller de avtal som tillgängliggörs där. Martin & Servera är inte part till de överenskommelser som görs mellan kund och de samarbetspartners som förekommer på webbplatsen Restaurangtjänster; varje sådan överenskommelse utgör ett separat avtal mellan Kunden och respektive motpart i förekommande fall.

Martin & Servera ska under inga omständigheter hållas ansvarig gentemot kund eller användare för några skador, kostnader eller andra förluster oavsett slag, vare sig de är direkta, indirekta, följdskador, oförutsedda eller självorsakade, inklusive uteblivna intäkter, även om Martin & Servera har varnats om möjligheten till sådana kostnader.

Kunden samtycker till att hålla Martin & Servera och dess personal skadeslösa och kostnadsfria från alla krav, förluster, ansvar eller kostnader (inklusive advokatkostnader), som görs mot Martin & Servera av någon tredje part som en följd eller resultat av användning av webbplatsen Restaurangtjänster.
 

Avbrytande av ingångna avtal

Kunden och användare samtycker till att Martin & Servera kan, på egen hand och utan föregående meddelande, avbryta ingångna avtal med samarbetspartners på webbplatsen Restaurangtjänster om man inte längre är en aktiv kund inom Martin & Servera-gruppen, inom något av de bolag som beskrivs ovan. Martin & Servera kan komma att avsluta samarbetet med en samarbetspartner om de inte lever upp till sina åtaganden. 

 

Övrigt

Fullständig reglering. Detta avtal reglerar fullständigt kundens och Martin & Serveras överenskommelse om de samarbetspartners, avtal och erbjudanden som ska tillhandahållas. Avtalet ersätter eventuella tidigare överenskommelser som parterna träffat om samma sak.